Miljöpolicy

Cykelfabriken bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom att erbjuda ”en cykel för alla” dvs kundanpassade cyklar och cykeltransportlösningar som ger långsiktigt minskad miljöpåverkan. Cykelfabrikens strävar efter att bygga cyklar med lång hållbarhet, och väljer därför robusta material som även ska kunna återvinnas. Vi söker ständigt förbättringar inom alla områden där vi påverkar miljön, genom våra val av material, leverantörer och transporter. Detta gör vi genom att:

  • Ständigt utveckla nya modeller efter kundernas behov för att nå ut till fler och öka cyklandet i samhället.
  • I samarbete med våra underleverantörer söka bättre lösningar för t ex minskad materialanvändning och säkrare och bättre tillverkningsmetoder.
  • Vid val av tillbehör till cyklarna se till leverantörens miljöprofil, och där det är möjligt använda produkter som är goda miljöval, t ex däck med återanvänt gummi.
  • Vid val av transportbolag i möjligaste mån välja sådana bolag som är medvetna om sin miljöpåverkan och agerar därefter.

Cykelfabrikens miljöpåverkan:

Den största miljöpåverkan är transporterna, vilka oftast utförs med lastbil. Detta gäller både leveranser av material till oss, och när cyklar ska levereras från oss till kund.

I övrigt ligger den huvudsakliga miljöpåverkan i produktionen hos våra underleverantörer, från stålindustri till däckstillverkare, se redogörelsen nedan.

Kvalitet

För oss på Cykelfabriken handlar kvalitet inte bara om att välja rätt material och komponenter. Det handlar också om att sätta användarens säkerhet i främsta rummet. Under produktionen av ramen testas hållbarheten i svetsfogarna och att pulverlacken har täckt alla exponerade ytor. Under montagedelen av cykeltillverkningen kontrolleras alla skruvar och ingen cykel levereras till köparen utan att den först har testkörts.

Miljöpåverkan från material i Cykelfabrikens cyklar

Cykelfabrikens cyklar består av pulverlackerade stålramar, lådcyklarna har lådor av plywood.

Att ståltillverkning påverkar miljön går inte att undvika. Stålindustrin arbetar aktivt med miljöfrågor och processerna utvecklas ständigt för att minimera miljöpåverkan på luft, vatten och mark. Allt stål kan återvinnas och återanvändas – om och om igen! Även stål som är ytbehandlat går att återvinna. När den behandlade stålprodukten återvinns och stålet smälts ner hamnar beläggningen i rökgasstoftet och tas om hand.

Ett objekt som lackerats med pulverlack har högre livslängd än t ex kromade eller förzinkade objekt. Jämfört med traditionell lackering är pulverlackering mycket mindre miljöförstörande, och modernisering av metoderna pågår ständigt. Pulverlackens återstående färg som inte träffat objektet kan återvinnas och användas på nytt.

Gummidäck innehåller HA-oljor (högaromatiska oljor) som är en biprodukt från oljeraffinaderier. För bilar finns ett stort utbud av HA-oljefria däck, och det dröjer troligtvis inte länge innan detta även gäller för cykeldäcken. Gummidäck kan också återvinnas, antingen som material eller som energi.

Cykelfabriken Stockholm använder bl a Schwalbe däck, som har lanserat ett däck som består av en tredjedel återvunnet gummi och förhoppningsvis kommer detta att bli standard i fler av deras modeller.

Lådcyklarnas trälådor är byggda av vattenavstötande plywood. Plywood är en träbaserad produkt som kan återanvändas på samma sätt som trä. Det vattenavstötande yttre skiktet kan bestå av fenolfilm vilket är en miljöfarlig produkt. Den uppgår dock bara till 0,001% av plywoodskivan.